Алекситимия и дисоциация при неепилептични психогенни кризи - Асизи 2013

Изследването проверява дали: 1) дисоциацията е предиктор за развитието на PNES; 2) алекситимията медиира ефектите на дисоциацията.