Личностни разлики между мъжете и жените. Нов начин за измерването им.

Предвид контраста между прогнозите, извлечени от еволюционната теория, и тези, основани на хипотезата за сходство между половете, според изследователите от Торинския университет има належаща нужда от точни емпирични оценки. Задачата за количествено определяне на половите различия в личността е изправена пред редица важни методологични предизвикателства и, според авторите на въпросното изследване, всички проведени досега изследвания страдат в различна степен от ограничения, които в крайна сметка водят до систематично подценяване на ефект на някои измерения

Сексизмът на пчелата кралица. Жени, които увековечават половите стереотипи.

Пчела-майка показва жена в силова позиция, която се определя с мъжки качества и освобождава смирените задачи от своите подчинени.

Ефектът от стреса върху мъжете: Просоциално поведение

Нови проучвания оспорват теоретичната парадигма „борба или бягство“ в полза на просоциалния отговор „стреми се и се сприятелявай“

Преследване: Жените са най-насилствените

Преследване: Жените са по-малко възпрепятствани да продължават актовете на насилие, убедени, че подобни поведения са по-малко сериозни, извършвани от тях.